Menu Sluiten

Notulen Alg. Ledenverg. 2020

Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2020

Aanwezig:

Bestuursleden: Gerard Waninge, Joop Diepstra, Koos Horlings, Penningmeester: Harrie van der Es, Secretaris: Hennie de Heij, Voorzitter (interim) Rob Schaank, Namens WIN: Jan Donkelaar, Gasten: Gebiedsverbinder Leonie van Roekel, Meewerkend Voorman Roelof Ubels

Overige belangstellenden/leden: Zie presentielijst

1. Opening

            De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Even Voorstellen

De bestuursleden en gasten hebben zich voorgesteld.

3. De Wijkbelangenvereniging

            Doel van de Vereniging:

  • De betrokkenheid van de bewoners bij hun omgeving vergroten.
  • Bewoners kunnen via deze vereniging advies uitbrengen aan de gemeente.

Waarover advies:

  • (Verkeers)veiligheid – Groenvoorzieningen – Speelvoorzieningen – Verlichting – Overlast – etc.

Wat is/doet de vereniging niet:

  • Is geen gezelligheidsvereniging.
  • Niet voor meldingen losliggende tegels, defecte lantaarntegels etc.

Moet/kan individueel bij de gemeente worden gemeld 050 50 27333 of www.noordenveld.nl

Enkele Voorbeelden van wat we hebben bereikt / uitgevoerd:
–          Parkeerplaatsen naast Scapino (was een dikke troep).
–          Verlichting in de doorgang bij (voormalig) Scheer en Foppen.
–          Deelgenomen in overleggroep m.b.t. herinrichting Heerestraat.
–          Deelgenomen in overleggroep m.b.t. herinrichting Busstation.
–          Het niveau van de groenvoorziening is verhoogt.

Verder wordt er samengewerkt met de andere wijkbelangenverenigingen en is er regelmatig overleg.

Actuele onderwerpen:

–          AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn

–          Buurtpreventie (Buurt What’s App)

–          Afvalscheidingscontainer

–          Jeugdhonk

4. Verkiezing Voorzitter

            Rob Schaank (enige kandidaat) is gekozen van interim- tot nieuwe voorzitter.

5. Jaarverslag 2019

            Het verslag is ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de verslaglegger.

6. Financiëel overzicht

De penningmeester heeft de jaarcijfers van 2018 en 2019 gepresenteerd en de voorgestelde begroting voor 2020 uitgelegd, welke vervolgens is goedgekeurd.

Verder hebben zich de heren Bernard Klaver en Piet Bolt zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie (boekjaar 2020).

7. Presentatie        Leonie van Roekel (Gebiedsverbinder)

Roelof Ubels           (Meewerkend Voorman)

  • De Gebiedsverbinder is het aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers, organisaties en wijk- dorpsbelangenverenigingen. Ze vangen signalen op vanuit de wijken. Ze zijn veel in het gebied en vangen signalen op vanuit de wijken en van de medewerkers beheer en zorgen voor een snelle afhandeling. Inwoners kunnen met hen in gesprek over de leefomgeving en het beheer ervan, maar ook over andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede dienstverlening vanuit de gemeente.
  • De Meewerkend Voorman is het aanspreekpunt voor de inwoners over beheer. Zij werken zelf ook in de wijk, waardoor ze makkelijk en snel aanspreekbaar zijn.
  • Meldingen op 050 50 27333 of www.noordenveld.nl

8. Rondvraag

–    Veel opmerkingen en klachten zijn door de aanwezigen gemeld en zijn door de

      vereniging geschikt/geïnventariseerd en zullen worden meegenomen in de

      schouw welke plaatsvindt op 9 april aanstaande, waarbij de gemeente, politie en

      de vereniging aanwezig zijn (terugkoppeling naar de leden volgt later).

9. Sluiting

            De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.