Menu Sluiten

Algemene Ledenvergadering 2023

Verslag van de op 22 februari 2023 gehouden algemene ledenvergadering.

Aanwezig:

Harry Poelstra (algemeen bestuurslid), Iko Mulder (algemeen bestuurslid), Jan Verbree (algemeen bestuurslid), Koos Horlings (secretaris), Rob Schaank (voorzitter), 10 overige leden, Leonie van Roekel (gemeente/gebiedsverbinder) en Harry Prak (wijkagent).

Afwezig met kennisgeving:

Harrie van der Es (penningmeester), 2 overige leden en Roelof Ubels (gemeente/ meewerkend voorman).

1.         Opening

Als voorzitter heet Rob allen hartelijk welkom, stelt hij de bestuursleden voor, als ook de vertegenwoordiger van de gemeente, Leonie van Roekel (gebiedsverbinder) en Harry Prak (wijkagent). Harry Prak zal nu allereerst een presentatie verzorgen.

  • Presentatie verzorgd door een van onze wijkagenten, Harry Prak

Na zich te hebben voorgesteld vertelt Harry Prak het een en ander over het politiewerk. In de loop der jaren heeft de politieorganisatie middels meerdere reorganisaties nogal wat ontwikkelingen doorgemaakt met als huidig resultaat dat de voordeur van de politiepost aan de Westerstraat 21 in Roden helaas veelal dicht wordt aangetroffen. Maar dat wil echter niet zeggen dat de politie niet bereikbaar is. Aangifte of melding doen bij de politie kan op verschillende manieren. Ook al is men lijfelijk veelal niet aanwezig, via een netwerk is de politie telefonisch bereikbaar, voor niet-spoedeisende zaken via 0900 8844 en in geval van echte spoed 112. Voor niet-spoedeisende zaken kan altijd een afspraak worden gemaakt. Aan de politiepost in Roden zijn voor de plaats Roden 2 wijkagenten verbonden, namelijk Sander Bijvank en hijzelf. In algemene zin is ook het rayon van de politieagenten in de loop der jaren nogal wat uitgebreid. Vanuit de vergadering ontlokt dat de reactie of de benaming ‘wijkagent’ dan nog wel de lading dekt. 

Het is al geruime tijd de bedoeling dat het politiebureau van Roden wordt ondergebracht bij het gemeentehuis, maar dat is in sterke mate ook afhankelijk van het oplossen van het ‘organisatievraagstuk’ van de kant van de gemeente. Daaraan wordt weliswaar gewerkt, maar wanneer dat er ligt valt op dit moment bij benadering nog niet te zeggen. In dat verband ligt de verhuizing van de politie nog wel even in de ijskast.

Onlangs hebben de politie en de gemeente Noordenveld samen een brief verspreid onder de inwoners van 60 jaar en ouder met als titel ‘Voorkom Bankpasfraude’. In die brief wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen van bankpasfraude, dat zich ook in de gemeente Noordenveld voordoet. Ook in onze regio zijn daarvoor mensen opgepakt.

Ook wordt een aantal verkeerssituaties doorgesproken, zoals bijvoorbeeld het woonerfgebied. Even afgezien van het feit dat de inrichting daarvan op meerdere plekken wellicht nog wel wat voor verbetering vatbaar is, komt het regelmatig voor dat auto’s in dat gebied te hard rijden. In dat verband wordt de suggestie gedaan om net als bijvoorbeeld in Enschede en Castricum onder het bord voor het woonerfgebied een onderbord te plaatsen van ‘auto te gast’. Maar ook het gedrag van fietsers is voor verbetering vatbaar.

In z’n algemeenheid gaat het uiteindelijk natuurlijk om het beheersbaar en handhaafbaar zijn van regels, zowel voor boa’s als voor de politie, terwijl ook voorlichting hierbij een positieve bijdrage kan leveren.

Ook de verkeerssituatie nabij de kruising Nieuweweg/Westerstraat/Zuidenveld komt ter sprake. Ter plaatse is er sprake van een wegversmalling met aan weerszijden daarvan een stukje vrijliggende fietsstrook. Door die situatie komen met name fietsers uit de richting Nieuw-Roden zeer regelmatig letterlijk in het gedrang. Maar ook voor automobilisten betreft het hier evenmin een prettige situatie. Leonie laat daarop weten dat die situatie op de nominatie staat voor verbetering.

En over veiligheid en fietsers gesproken, Harry benadrukt het nut van het dragen van een helm door fietsers ter voorkoming van hoofdletsel.

Voorts wordt ook de situatie vanaf de rotonde vanaf het Julianaplein de Kanaalstraat in ter sprake gebracht en wel in die zin dat weggebruikers direct na het verlaten van de rotonde geconfronteerd worden met eerst een zebra en direct daarna links afbuigend verkeer de Wilhelminastraat in, hetgeen menigmaal zorgt voor bijna-aanrijdingen op de Kanaalstraat.

In de praktijk blijkt eveneens een knelpunt te zijn de Kanaalstraat vanaf het Julianaplein min of meer rechtdoor in de richting van de Kampeerhal aan de Kanaalstraat te Roden. Na de herinrichting gaat de doorgaande route van de Kanaalstraat linksaf over in de Touwslager.

Het betreft hier voor menige weggebruiker kennelijk een onduidelijke verkeerssituatie, ook uit een oogpunt van voorrangverlening. Zo zijn er weggebruikers die op de Kanaalstraat min of meer rechtdoor in de richting van de Kampeerhal aan de Kanaalstraat rijden zonder daarbij richting aan te geven. Anderzijds zijn er ook weggebruikers, waaronder bussen, die de doorgaande route Kanaalstraat-Touwslager volgen richting naar links aangeven. Voorts is er ook regelmatig twijfel te bespeuren bij weggebruikers voor wat betreft het verkeer dat vanuit de richting van de Kampeerhal aan de Kanaalstraat min of meer rechtdoor rijdt in de richting van het Julianaplein. Die betwijfeling valt waarschijnlijk grotendeels te ondervangen middels het plaatsen van een verkeersteken (OB713, verloop voorrangsweg naar zijstraat).

Bovendien komt het ook de doorstroming voor het (bus)verkeer op de doorgaande route Kanaalstraat-Touwslager (en omgekeerde richting) ten goede.

In z’n algemeenheid wordt opgemerkt dat wij uiteraard ook nog wel even moeten wennen aan veranderingen in het centrumgebied.

Ook komen er ook nog andere verkeerssituaties van buiten ons ‘werkgebied’ ter sprake, zoals Maatlanden en rotonde bij Weidebloemenweg.

Hoewel Harry Prak heel goed onze aandacht weet vast te houden wordt hij door onze voorzitter, Rob, gevraagd om tot een afronding te komen.

Vervolgens wordt Harry Prak door Rob bedankt voor zijn bijdrage onder het aanbieden van een flesje.

  • Vaststellen agenda

Rob laat weten dat abusievelijk een agendapunt, te weten het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering, niet is geagendeerd, waarvoor verontschuldigingen. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld dat punt aan de agenda toe te voegen, waarin iedereen zich kan vinden. Dat punt wordt als agendapunt 4 a aan de agenda toegevoegd.

Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

  •       Ingekomen stukken / mededelingen

700 woningen erbij in Noordenveld, lukt dat wel?

Zoals wij u eerder hebben geïnformeerd werkt de gemeente aan een nieuwe woonvisie. Daarin komt te staan wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van wonen in de gemeente. Zo wordt beschreven aan welk type woningen behoefte is en hoeveel woningen er moeten worden gebouwd. Daarbij komen ook thema’s als duurzaamheid, woonomgeving en het combineren van wonen en zorg aan de orde. Om daarover ook met inwoners te praten heeft de gemeente een aantal inwonersbijeenkomsten georganiseerd.

Georganiseerd door de werkgroep ‘Wonen’ van de PvdA en GroenLinks is er op donderdagavond 9 maart, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in ‘Onder de Linden’ aan de Brink een discussieavond over de woningbouwopgave onder de titel als hierboven genoemd.

Onlangs heeft wethouder Jos Darwinkel de overeenkomst met provincie en Rijk ondertekend over woningbouw in deze gemeente. Minister Hugo de Jonge wil tot 2031 900.000 woningen bouwen.

Drenthe tekende voor 13.000 woningen, waarvan 700 in Noordenveld, maar het College van Burgemeester en Wethouders wil meer, namelijk tot wel 1.000 woningen in 2031.

Aan deze avond werken mee makelaar Nijdam, Jasmin Ensink (jongere), Esther Borstlap (directeur Woonborg), Edwin de Wekker (deskundige gebiedsontwikkeling), Kars de Graaf (hoogleraar in Groningen, bestuursjurist) en Hendrikus Loof (voorzitter PvdA-fractie Staten Drenthe).  

Landelijke Opschoondag

De 21e editie van de Landelijke Opschoondag is op zaterdag 18 maart. De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is niet alleen een laagdrempelige manier om de kwaliteit van de eigen leefomgeving te verhogen, maar helpt ook de band tussen inwoners en organisaties te versterken. Aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kan tot uiterlijk vrijdag 3 maart, zulks in verband met coördinatie en logistiek. Hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen met Henk Triemstra van de afdeling Beheer van de gemeente via telefoon 088-0508279 of per mail via h.triemstra@noordenveld.nl.

4 a.     Vaststellen verslag van op 9 maart 2022 gehouden algemene ledenvergadering

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.        Rooster van statutair aftreden en benoemen van bestuursleden

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Sedert 1 juli 2020 kent onze vereniging 6 bestuursleden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, waarbij de functie van secretaris en penningmeester door een persoon kunnen worden uitgeoefend. De voorzitter wordt steeds door de algemene vergadering benoemd. In de statuten is niets bepaald over een zittingsperiode waarvoor bestuursleden worden benoemd, oftewel bestuursleden worden voor onbepaalde termijn benoemd. Echter, op grond van artikel 9, lid 5, van de statuten treedt jaarlijks een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, maar daarbij is tevens bepaald dat een aftredend lid terstond herkiesbaar is.

In de op 9 maart 2022 gehouden vergadering is een rooster van statutair aftreden van bestuursleden vastgesteld. Krachtens dat vastgestelde rooster zijn aftredend Harrie van der Es en Iko Mulder. Desgevraagd hebben zij laten weten zich herkiesbaar te stellen. Er hebben zich geen tegenkandidaten verkiesbaar gesteld.

Overeenkomstig als voorgesteld worden Harrie van der Es en Iko Mulder herbenoemd als bestuurslid.

6.        Werkgroepen

Tijdens de op 9 maart 2022 gehouden ALV zijn de werkgroepen Ledenwerving en Warmtevisie in het leven geroepen.

De werkgroep Ledenwerving is gekomen met een uitermate ambitieuze opzet voor de aanpak van de ledenwerfcampagne. De tot in detail voorgestelde aanpak vergt nogal wat financiële en personele inzet. Onder het uitspreken van waardering daarvoor hebben wij de werkgroep echter laten weten in afwachting van de uitwerking van het op 31 mei 2022 gevoerde Bestuurlijk Platformoverleg te hebben besloten om vooralsnog geen breed opgezette ledenwerfcampagne als voorgesteld te gaan voeren. De werkgroep heeft ons laten weten zich in onze opstelling te kunnen vinden.

Dit is indirect (financiering WBV’s) ook nog een punt van bespreking binnen het Platformoverleg en het Bestuurlijk Platformoverleg. Het Bestuurlijk Platformoverleg is op 4 april.

Onzerzijds is gepleit voor een verdeelsleutel voor de subsidiering door de gemeente van de verenigingen naar rato van het aantal woningen in een wijk/dorp.

Vanuit het Platform van alle wijkbelangenverenigingen in Roden en Nieuw-Roden is de wens gekomen om samen met de gemeente de huidige samenwerkingsafspraken eens tegen het licht te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst, een convenant. Ze zijn al ruim tien jaar oud en toe aan vernieuwing. Het is de bedoeling in nieuwe afspraken duidelijk en beknopt te verwoorden waar de focus op ligt in de samenwerking van wijkbelangen en gemeente. Mogelijk komt hier ook een ‘publiciteitscampagne’ uit voort om de wijkbelangen en het doel van de samenwerking goed voor het voetlicht te brengen.

Overeenkomstig als voorgesteld wordt besloten om de ontwikkelingen af te wachten om vervolgens daar zo nodig met een ledenwerfcampagne op aan te sluiten.

De werkgroep Warmtevisie was in afwachting van nadere berichtgeving hierover van de kant van de gemeente met als projectleider daarvoor Roy Stavenga.

‘We gaan onder de Drentse warmtewissel (ondersteuningsprogramma van de provincie) met andere Drentse gemeentes (die hetzelfde vraagstuk hebben) onderzoeken op welke wijze we een dergelijk onderzoek kunnen oppakken (is een vrij complex vraagstuk). Dus er heeft nog geen concreet onderzoek plaatsgevonden. In 2023 gaan we verder met het oppakken van deze strategielijn uit de warmtevisie.’, aldus Roy Stavenga.

Overeenkomstig als voorgesteld wordt besloten om ook deze ontwikkelingen af te wachten.

Overigens zijn er hierbij ook nog wel wat actuele aandachtspunten, zoals hoe om te gaan met ‘vervuilende’ warmtepompen en tarifering van monopolistische leveranciers voor een warmtenet.

7.         Afleggen van verantwoording (jaarrekening, Kascommissie, begroting en jaarverslag)

Voorafgaande aan de vergadering was de penningmeester, Harrie van der Es, weliswaar nog wel even aanwezig, maar hij is zichtbaar ziekelijk voor aanvang van de vergadering weer huiswaarts gekeerd.

Jaarrekening 2022

Zo nodig kan op de bij de stukken gevoegde jaarrekening over het jaar 2022toelichting worden gegeven. Dat wordt vanuit de vergadering niet nodig geoordeeld, het is een duidelijk overzicht. De jaarrekening is voor controle aan de Kascommissie voorgelegd. De Kascommissie, bestaande uit Bernard Klaver en Ies van Rij, heeft bij monde van Ies van Rij verslag uitgebracht van haar bevindingen.

In navolging op het advies van de Kascommissie en onder dankzegging voor de inzet van de Kascommissie wordt het bestuur van de vereniging decharge verleend voor de jaarrekening over het jaar 2022.

Benoeming leden Kascommissie

Jaarlijks dienen de leden van de Kascommissie te worden benoemd. De Kascommissie bestaat uit ten minste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Bernard Klaver en Ies van Rij zijn op 9 maart 2022 door de algemene ledenvergadering benoemd tot lid van de Kascommissie. Bernard Klaver heeft ons laten weten van plan te zijn om in de loop van het eerste kwartaal van dit jaar naar elders te gaan verhuizen en heeft om die reden dan ook zijn lidmaatschap opgezegd. Desgevraagd heeft Ies van Rij ons laten weten zich opnieuw verkiesbaar te willen stellen. Vanwege het vertrek van Bernard Klaver moet er dus in elk geval een nieuw lid voor de Kascommissie komen. Piet Bolt is bereid gevonden om zich (wederom) kandidaat te stellen voor de Kascommissie.

Mede onder dankzegging voor door Bernard Klaver voor de vereniging bewezen diensten worden Ies van Rij en Piet Bolt (her)benoemd als lid van de Kascommissie.

Begroting 2023

Ons ledenbestand schommelt al een paar jaar rond de 85 tot 90 leden, terwijl er zowel aan de inkomstenkant als in het uitgavenpatroon in de afgelopen jaren nauwelijks iets is gewijzigd. Uit praktische overwegingen kan om die redenen de jaarrekening over het jaar 2022 in financieel opzicht tevens te worden beschouwd als leidraad voor de begroting voor het jaar 2023.

De vergadering hecht aan deze benadering haar goedkeuring.

Jaarverslag 2022

Ten aanzien van het (opstellen van een) jaarverslag over het jaar 2022 is het volgende opgemerkt. Telkens krijgt u de verslagen van de bestuursvergaderingen toegestuurd.

Een jaarverslag behelst in feite een samenvatting van activiteiten waarmee het bestuur zich in het afgelopen jaar heeft beziggehouden, oftewel het betreft een opsomming van zaken waarvan u reeds eerder middels de verslagen van de bestuursvergaderingen heeft kunnen kennisnemen. Om die reden heeft het bestuur uit pragmatische overwegingen dan ook gemeend om ook nog niet eens afzonderlijk een jaarverslag samen te stellen.

De vergadering verleent ook aan deze werkwijze haar goedkeuring.

8.         Voorschouw / schouw

Voorschouw

Voorafgaande aan de officiële schouw, waarbij aanwezig zijn gemeente, Woonborg, wijkagent(en) en Toegankelijk Noordenveld, wordt er door de desbetreffende wijk- of dorpsbelangenvereniging eerst een voorschouw gehouden. De voorschouw vindt plaats op een nog nader te bepalen datum in april. Van de waargenomen punten wordt een verzamellijstje met foto’s gemaakt. Het is mogelijk om daarvoor punten aan te dragen waaraan extra aandacht dient te worden besteed. De resultaten van de voorschouw worden tijdens de schouw doorgesproken.

Vanuit de vergadering wordt er op gewezen dat in het middengedeelte van de Heerestraat lantaarnpalen deels niet branden, maar met direct daaraan de toevoeging dat het ongetwijfeld ook verband zal houden met de werkzaamheden die daar plaatsvinden.

Voorts ligt er al dagen een mogelijk weggewaaide plastic zak met PMD-afval nabij Greving & Greving op de hoek Heerestraat-Nieuweweg. Leonie merkt op dat om wegwaaien van plastic zakken te voorkomen er ook wel wordt gewerkt met aan lantaarnpalen bevestigde haken waaraan PMD-zakken kunnen worden opgehangen.

Ook wordt van gedachten gewisseld over de plaats en de duiding van de verspringende beugels die de doorgang van het paadje tussen de Padkamp en de Westerbaan naast de Westerstaete reguleren. Voorgesteld wordt om daarbij een bordje ter verduidelijking te plaatsen. Hierbij wordt opgemerkt dat die doorgang ook wel beschikbaar moet blijven voor scootmobielen e.d. Een mogelijke oplossing hiervoor zou kunnen vormen om de beugels halverwege dat paadje te plaatsen, hetgeen de zichtbaarheid van de regulering van die doorgang aan weerszijden van het paadje ten goede komt.

Schouw

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, wordt de schouw op donderdagmorgen 11 meitussen 10.00 en 12.00 uur gehouden. De uitkomsten van de schouw worden door de gebiedsverbinder, Leonie van Roekel, in samenspraak met de meewerkend voorman, Roelof Ubels, in verslagvorm verwerkt met vraag en antwoord. De gebiedsverbinder is het aanspraakpunt voor inwoners, ondernemers, organisaties en wijk- en dorpsbelangen-verenigingen. Zij zijn veel in het gebied en vangen signalen op vanuit de wijken en van de medewerkers beheer en zorgen voor een adequate en snelle afhandeling. Inwoners kunnen met hen in gesprek over de leefomgeving en het beheer ervan, maar ook over andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede dienstverlening vanuit de gemeente.

De meewerkend voorman is het aanspreekpunt voor de inwoners over het beheer. Zij werken zelf ook in de wijk, waardoor ze gemakkelijk en snel aanspreekbaar zijn.

Meldingen over stoeptegels, overhangend groen, lantaarnpalen etc. kan men direct doen via de gemeentelijke website: https://noordenveld.nl/iets-melden-bij-de-gemeente.

9.     Voortgang reconstructies 

Als direct betrokkenen worden wij goed geïnformeerd, zowel in werkgroepverband, via de gemeentepagina, als ook via nieuwsbrieven van de aannemers, terwijl daarvan ook melding wordt gemaakt in verslagen van onze bestuursvergaderingen.

Voor het volgen van de werkzaamheden in het centrumgebied wordt kortheidshalve ook verwezen naar de projectwebsite: https://www.onvoorstelbaarroden.nl/projecten/heerestraat-wilhelminastraat/.

Laatste fase reconstructie centrumgebied

Op 9 januari is begonnen met de laatste fase van de werkzaamheden. Er is gestart met verhardingswerkzaamheden aan de Albertsbaan waarna de reconstructie van de Nieuweweg zal starten om daarna de Heerestraat-Zuid en -Midden op te pakken.

Volgens de planning zullen de werkzaamheden voor de bouwvak op 4 augustus gereed zijn. Voor de geplande werkzaamheden wordt er gewerkt met een 7-tal werkvakken.

Kortheidshalve wordt daarvoor verwezen naar de informatiebrief van 4 januari van Roelofs Infra & Milieu BV. Met eventuele vragen daarover kan contact worden opgenomen met de omgevingsmanager, Dick van der Sluis, tel.: 06 22 45 37 03, of met de uitvoerder, Robert  Hofsteenge, tel.: 06 30 85 77 59.

Als uitvloeisel hiervan is ingaande 3 februari de weekmarkt tijdelijk verplaatst naar de tijdelijke parkeerplaatsen op de hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat.

Parkeerschijfzone

Sinds 1 mei 2021 is in het centrum een parkeerschijfzone (blauwe zone) van kracht. De gemeente heeft in samenspraak met ons en de Zakenkring Roden er voor gekozen om de blauwe zone voor de duur van de werkzaamheden aan de Heerestraat in stand te houden.

In januari is er gestart met de werkzaamheden aan de Albertsbaan waarna de reconstructie van de Nieuweweg zal starten om daarna de Heerestraat-Zuid en -Midden op te pakken.

Daardoor is een groot deel van de Heerestraat niet beschikbaar voor het parkeren van auto’s. In goed overleg is daarom besloten om de grootte van de parkeerschijfzone uit te breiden met het noordelijk deel van de Heerestraat en een deel van het parkeerterrein aan de Westerbaan. De blauwe zone wordt begin 2023 uitgebreid en ingesteld tot 1 april 2024.

Aan het eind van dit jaar worden de maatregelen geëvalueerd.

Herontwikkeling hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat

Zoals wij u op 8 december hebben bericht is het parkeerterrein op de hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat tijdelijk uitgebreid en voorts dat er op 14 december een inloopbijeenkomst heeft plaatsgevonden over de herontwikkeling van de hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat.

Om ter plaatse woningbouw mogelijk te maken moet daarvoor eerst nog het bestemmingsplan worden aangepast. Binnenkort wordt daarvoor een ontwerp- bestemmingsplan voor 6 weken ter inzage gelegd. Maar daarvoor moet er ook nog een stikstofberekening ten opzichte van Natura 2000-gebieden worden opgesteld met een AERIUS-rekenprogramma. Voor de stikstofberekening van de bouwfase wordt gekeken naar de nodige werkzaamheden en toevoer van bouwmateriaal om het project te realiseren. Daarvoor wordt bijvoorbeeld geïnventariseerd welke mobiele werktuigen er worden gebruikt, waarbij gedacht kan worden aan een hijskraan en een graafmachine. Aan de hand van het bouwjaar, het aantal draaiuren en het brandstofverbruik van de werktuigen wordt de stikstofuitstoot bepaald. Daarnaast is de hoeveelheid voertuigen van belang, bijvoorbeeld hoeveel vrachtauto’s, bestelbusjes en personenauto’s er wekelijks van en naar de projectlocatie rijden.

10.      Wat verder ter tafel komt

Ter vergadering komt ook nog de op handen zijnde herinrichting van de Westerbaan ter sprake. Bij de herinrichtingsplannen is ook rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van Action en Hema, waardoor die bebouwing dan op een lijn kan komen te liggen met de bebouwing van Lidl en Jumbo.

Daarbij zal het laden en lossen van goederen niet langer vanaf de rijbaan plaatsvinden.

Vanwege grondruil met de kerk zal het aantal parkeerplaatsen aan de Trambaan met ongeveer 40 stuks uitgebreid worden. Voorts komen er 2 ondergrondse containers op de kopse kant van een (groen)strook met parkeerplaatsen in de hoek achter de Brinkstede.  

11.      Rondvraag en sluiting

Aangezien geen van de aanwezigen het woord meer verlangt sluit Rob de vergadering onder dankzegging voor de inbreng.