• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

                                                                                               Roden, september 2016

 

 

Betreft: aankondiging: Dag van de Mantelzorg                    

Geachte heer, mevrouw,

Elk jaar worden landelijk verschillende activiteiten georganiseerd voor de Dag van de Mantelzorg. Ook in Noordenveld heeft het Contactpunt Mantelzorg een programma opgesteld om mensen, die langdurig zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, eens in het zonnetje te zetten. Op donderdag 10 november wordt een gezellige ochtend georganiseerd in De Brinkhof, Brink 1 in Norg.

Wilt u deze bijeenkomst onder de aandacht van uw leden brengen?

Programma:

09.45 — 10.00 uur inloop en ontvangst

10.15 uur het woord is aan wethouder Gerrit Alssema

10.30 — 12.30 uur optreden Duo Wijsheid 12.30 — 13.30 uur lunch

Alle mantelzorgers zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Graag vóór 3 november aanmelden.

Rozenactie.

Het is niet voor alle mantelzorgers mogelijk om deze bijeenkomst te bezoeken. Wij bezoeken de bij ons bekende mantelzorgers, die niet in staat zijn naar de Dag van de Mantelzorg te komen, thuis en bezorgen een roos.

Als u mantelzorgers kent, die in aanmerking komen voor een attentie wilt u dan voor 28 oktober naam en adres aan ons doorgeven?

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met WiN (Welzijn in Noordenveld), Schoolstraat 50, 9301 KC Roden tel. 050 — 317 65 OO.

Zie ook www.mantelzorgnoordenveld.nl Alvast onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet, namens het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld,

Jannie Houwing

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Jaarvergadering

 

Wijkbelangenvereniging

 

RODEN CENTRUM

 

3 november 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis

 

Agenda:

 

 1. Welkom en opening
 2. Verslag jaarvergadering 24 april 2014: exemplaren worden tijdens de vergadering uitgereikt.
 3. Jaarverslag 2014: exemplaren worden tijdens de vergadering uitgereikt.
 4. Financieel verslag 2014; exemplaren worden tijdens de vergadering.
 5. Resultaten tot nu toe (onder andere de wijkschouw)
 6. Rondvraag

             PAUZE

Praat mee over de Albertsbaan en het Centrum

presentatie door Mevr. J. Boeijink

van de gemeente Noordenveld

Kijk op www.rodencentrum.nl

De jaarvergadering is vrij toegankelijk!


 

Financieel Jaarverslag 2014                                                         

 Inleiding

Hierbij presenteren wij de jaarrekening van wijkbelangenvereniging Roden Centrum.

Deze jaarrekening is opgemaakt conform de wettelijke eisen voor vereniging welke te vinden zijn in het burgerlijk wetboek 2[1].

Ondernomen activiteiten 2014

 

In 2014 is voor het eerst de lidmaatschapscontributie geïncasseerd.

Het ledenbestand is gestegen van 73 leden naar 82 leden.  

Verwachtingen voor 2015

Op 31 december 2014 had de vereniging 82 leden, die elk 5,00 Euro contributie betalen, daarnaast ontvangt de vereniging 150,00 Euro subsidie van de Gemeente.

Hierdoor licht het in de verwachting dat wij in 2015 een budget hebben van 560,00 Euro.

 Daarnaast is er op 9 januari 2015 bij de Rabobank een verzoek ingediend voor een donatie. De toekenning hiervan is nog niet bekend en derhalve niet meegenomen in het budget van 2015.

Ingrid de Quastenit,

Penningmeester Wijkbelangenvereniging Roden Centrum.

 Bijlage:           Algemene informatie over de wettelijke eisen

                        Balans, staat van baten en lasten met een toelichting

                        Digitale afdruk rekeningoverzichten Rabobank

                        Controle kascommissie

                       

Algemene informatie over de wettelijke eisen

 Inhoud van de eenvoudige regelgeving

De wettelijke eisen voor verenigingen en stichtingen die onder de eenvoudige regelgeving vallen, vindt u in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De exacte teksten van de genoemde artikelen vindt u in het artikel dit zegt de wet over verenigingen en stichtingen »
Verenigingen van Eigenaars zijn een bijzondere soort verenigingen. Voor deze VvE's geldt tevens boek 5 van het BW. In een volgend artikel bespreek ik de bijzondere bepalingen voor VvE's.

De echt belangrijke artikelen zijn:

 • Artikel 10: het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.
 • Voor verenigingen: artikel 48: het bestuur moet een jaarverslag maken en een balans plus staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering overleggen. Elke bestuurder moet deze stukken ondertekenen.
  Tenzij er een controlerend accountant of een raad van commissarissen is aangesteld, onderzoekt een (kas)commissie de jaarrekening.
 • Voor stichtingen: artikel 300: het bestuur stelt de jaarrekening op en legt deze voor aan het orgaan dat volgens de statuten bevoegd is om de jaarrekening vast te stellen. Elke bestuurder en elk lid van het toezichthoudend orgaan (indien dit orgaan statutair aanwezig moet zijn) ondertekent de jaarrekening.

 

Balans, staat van baten en lasten met een toelichting

 

Balans 31-12-2014

 

Omschrijving

Saldo's

Totaal Baten

Totaal Lasten

Controletabel

Bankkosten

 

 

-80,12

 

Donatie Rabobank

 

100

 

 

Ermis Webprovider

 

 

-31,51

 

Representatiekosten

 

 

-17,95

 

Incasso leden

 

415

 

 

Gemeente Noordenveld, Subsidie

 

150

 

 

Totaal

 

665

-129,58

535,42

 

 

 

 

 

Saldo betaalrekening 1-1-14

136,05

 

 

136,05

Saldo spaarrekening 1-1-14

0

 

 

 

Vermogen 1-1-14

136,05

 

 

 

Saldo betaalrekening 31-12-14

171,47

 

 

 

Saldo spaarrekening 31-1214

500

 

 

 

Vermogen 31-12-14

671,47

 

 

671,47

 

Toelichting baten

De Gemeente Noordenveld geeft aan alle wijkbelangenverenigingen subsidie, ook in 2014 heeft Wijkbelangenvereniging Roden Centrum deze ontvangen.

De Rabobank heeft ons ook een donatie toegekend en er is inmiddels weer een verzoek gedaan voor het jaar 2015.

 Toelichting Lasten

 De meeste kosten betaalde wij aan de bank, het is niet mogelijk om daar iets aan te wijzigen c.q. te bezuinigen.

 Spaarrekening

Het saldo van de spaarrekening inmiddels 500,00 Euro en in 2015 is er inmiddels rente over dit bedrag ontvangen.

 


 

  

Jaarverslag Wijkbelangenvereniging Roden Centrum 2014.

 In 2013 werden bij notaris de statuten getekend en was de wijkbelangenvereniging Roden Centrum een feit. Het handhaven van de 30-km zone, het “wildparkeren” in de Heerestraat en hoe verder met Albertsbaan waren onderwerpen die tijdens de oprichtingsvergadering naar voren kwamen.

 Bestuur.

Het bestuur bestond uit 7 leden en komt eenmaal per maand bij elkaar. Het aantal leden is bijna 100. Belangrijkste punten voor het bestuur waren de plannen met betrekking tot de Albertsbaan en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

 Albertsbaan.

Eind 2013 werd de vereniging gevraagd zitting te nemen in een projectgroep die zich bezig houdt met de aanpak van de Albertsbaan. De plannen zouden half 2014 worden afgerond zodat in de tweede helft van dat jaar kon worden begonnen met het opknappen van de Albertsbaan. Tot zover is het niet gekomen. Eind 2014 was er nog geen overeenstemming over de plannen. De vereniging heeft zich in deze steeds opgesteld als belangenbehartiger van de bewoners uit het Centrum.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

 De vereniging heeft in 2014 veel tijd gestoken in de plannen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het ging om het realiseren van een andere busroute door Roden. Vele routes zijn aan de orde geweest. In 2014 heeft dat nog niet geleid tot een definitief plan. Het Centrum heeft zich vooral gebogen over de route door het Centrum van Roden en de situatie rond het busstation.

 Schouw

 In maart werd de schouw gehouden. Bij een wijkschouw zijn instanties betrokken als gemeente, wijkagent, Woonborg en Welzijn in Noordenveld. Tijdens de schouw komen zaken aan de orde die te maken hebben met groen en grijs zoals (overhangend) groen, bestrating en straatmeubilair, maar ook verkeersveiligheid en speelvoorzieningen. Tijdens de schouw kwamen punten naar voren als de groenstrook langs Scapino, het grasveld aan de Wilhelminastraat, het slopen van een woning aan de Schoolstraat, het realiseren van een speelvoorziening aan de Boskamp en het uitstallen van winkelproducten op de stoepen/looproutes.

Woningen Koerskamp.

 Het bestuur heeft zich door Woonborg laten voorlichten over de nieuwbouw aan de Koerskamp. Er zou worden gestart met de bouw in 2014, maar dat ging uiteindelijk niet door. Woonborg koos voor een ander type woning. Inmiddels is er gestart met de bouw.

Allerlei.

 De vereniging heeft zich verder bezig gehouden met hangjeugd bij de Mensinghe, inbraakpreventie in overleg met de politie en de verkeerssituatie bij de nieuwe bibliotheek.

Bestuur wijkbelangenvereniging Roden Centrum, oktober 2015.

 

Distributed by SiteGround