• image
 • image
 • image
Previous Next

Home

Hier weer een berichtje van Wijkvereniging Centrum.

Er speelt natuurlijk best veel in het centrum van Roden, denk aan het opknappen van de Albertsbaan.
Een particulier initiatief om een appartementencomplex voor dementerenden van alle leeftijden te
bouwen aan de Schoolstraat.
Het aanleggen van een Treftuin gesteund door het Oranjefonds.
Deze komt naast het appartementencomplex en achter het Scheepstra Kabinet. op open dagen hebben we daar al tekeningen kunnen bekijken.         Het initiatief komt van Promise care en Win
Verder zijn er mensen bezig om het centrum van Roden mooier te maken en natuurlijk hopen we
met elkaar dat Roden een mooi centrum krijgt met in het hart een mooie nieuwe Albertsbaan waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en het de moeite waard is om daar ff te ontspannen op de
eventuele terrasjes.
De Wijkvereniging volgt de zaken en waar nodig geven ze commentaar, zo is er elk jaar een schouw
in de wijk waar wij samen met gemeente en politie kijken wat er niet goed is of waar iets aan gedaan
moet worden.
Op de laatste ledenvergadering en via de mail kregen wij van de inwoners vragen over bepaalde
zaken die in het centrum spelen, dit nemen wij mee in de schouw en krijgt u allen binnenkort een
antwoord op.
Mocht u nog ergens mee zitten of wilt u ons nog iets meedelen om mee te nemen in de schouw
aarzel niet om ons te mailen.
De schouw vindt plaats op Donderdag 17 maart tot die datum kunt u ons nog een vraag of een klacht
aanleveren.
In een volgend artikel van Even Buurten komen wij hier op terug.


 

Jaarvergadering

 

Wijkbelangenvereniging

 

RODEN CENTRUM

 

3 november 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis

 

Agenda:

 

 1. Welkom en opening
 2. Verslag jaarvergadering 24 april 2014: exemplaren worden tijdens de vergadering uitgereikt.
 3. Jaarverslag 2014: exemplaren worden tijdens de vergadering uitgereikt.
 4. Financieel verslag 2014; exemplaren worden tijdens de vergadering.
 5. Resultaten tot nu toe (onder andere de wijkschouw)
 6. Rondvraag

             PAUZE

Praat mee over de Albertsbaan en het Centrum

presentatie door Mevr. J. Boeijink

van de gemeente Noordenveld

Kijk op www.rodencentrum.nl

De jaarvergadering is vrij toegankelijk!


 

Financieel Jaarverslag 2014                                                         

 Inleiding

Hierbij presenteren wij de jaarrekening van wijkbelangenvereniging Roden Centrum.

Deze jaarrekening is opgemaakt conform de wettelijke eisen voor vereniging welke te vinden zijn in het burgerlijk wetboek 2[1].

Ondernomen activiteiten 2014

 

In 2014 is voor het eerst de lidmaatschapscontributie geïncasseerd.

Het ledenbestand is gestegen van 73 leden naar 82 leden.  

Verwachtingen voor 2015

Op 31 december 2014 had de vereniging 82 leden, die elk 5,00 Euro contributie betalen, daarnaast ontvangt de vereniging 150,00 Euro subsidie van de Gemeente.

Hierdoor licht het in de verwachting dat wij in 2015 een budget hebben van 560,00 Euro.

 Daarnaast is er op 9 januari 2015 bij de Rabobank een verzoek ingediend voor een donatie. De toekenning hiervan is nog niet bekend en derhalve niet meegenomen in het budget van 2015.

Ingrid de Quastenit,

Penningmeester Wijkbelangenvereniging Roden Centrum.

 Bijlage:           Algemene informatie over de wettelijke eisen

                        Balans, staat van baten en lasten met een toelichting

                        Digitale afdruk rekeningoverzichten Rabobank

                        Controle kascommissie

                       

Algemene informatie over de wettelijke eisen

 Inhoud van de eenvoudige regelgeving

De wettelijke eisen voor verenigingen en stichtingen die onder de eenvoudige regelgeving vallen, vindt u in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De exacte teksten van de genoemde artikelen vindt u in het artikel dit zegt de wet over verenigingen en stichtingen »
Verenigingen van Eigenaars zijn een bijzondere soort verenigingen. Voor deze VvE's geldt tevens boek 5 van het BW. In een volgend artikel bespreek ik de bijzondere bepalingen voor VvE's.

De echt belangrijke artikelen zijn:

 • Artikel 10: het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.
 • Voor verenigingen: artikel 48: het bestuur moet een jaarverslag maken en een balans plus staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering overleggen. Elke bestuurder moet deze stukken ondertekenen.
  Tenzij er een controlerend accountant of een raad van commissarissen is aangesteld, onderzoekt een (kas)commissie de jaarrekening.
 • Voor stichtingen: artikel 300: het bestuur stelt de jaarrekening op en legt deze voor aan het orgaan dat volgens de statuten bevoegd is om de jaarrekening vast te stellen. Elke bestuurder en elk lid van het toezichthoudend orgaan (indien dit orgaan statutair aanwezig moet zijn) ondertekent de jaarrekening.

 

Balans, staat van baten en lasten met een toelichting

 

Balans 31-12-2014

 

Omschrijving

Saldo's

Totaal Baten

Totaal Lasten

Controletabel

Bankkosten

 

 

-80,12

 

Donatie Rabobank

 

100

 

 

Ermis Webprovider

 

 

-31,51

 

Representatiekosten

 

 

-17,95

 

Incasso leden

 

415

 

 

Gemeente Noordenveld, Subsidie

 

150

 

 

Totaal

 

665

-129,58

535,42

 

 

 

 

 

Saldo betaalrekening 1-1-14

136,05

 

 

136,05

Saldo spaarrekening 1-1-14

0

 

 

 

Vermogen 1-1-14

136,05

 

 

 

Saldo betaalrekening 31-12-14

171,47

 

 

 

Saldo spaarrekening 31-1214

500

 

 

 

Vermogen 31-12-14

671,47

 

 

671,47

 

Toelichting baten

De Gemeente Noordenveld geeft aan alle wijkbelangenverenigingen subsidie, ook in 2014 heeft Wijkbelangenvereniging Roden Centrum deze ontvangen.

De Rabobank heeft ons ook een donatie toegekend en er is inmiddels weer een verzoek gedaan voor het jaar 2015.

 Toelichting Lasten

 De meeste kosten betaalde wij aan de bank, het is niet mogelijk om daar iets aan te wijzigen c.q. te bezuinigen.

 Spaarrekening

Het saldo van de spaarrekening inmiddels 500,00 Euro en in 2015 is er inmiddels rente over dit bedrag ontvangen.

 


 

  

Jaarverslag Wijkbelangenvereniging Roden Centrum 2014.

 In 2013 werden bij notaris de statuten getekend en was de wijkbelangenvereniging Roden Centrum een feit. Het handhaven van de 30-km zone, het “wildparkeren” in de Heerestraat en hoe verder met Albertsbaan waren onderwerpen die tijdens de oprichtingsvergadering naar voren kwamen.

 Bestuur.

Het bestuur bestond uit 7 leden en komt eenmaal per maand bij elkaar. Het aantal leden is bijna 100. Belangrijkste punten voor het bestuur waren de plannen met betrekking tot de Albertsbaan en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

 Albertsbaan.

Eind 2013 werd de vereniging gevraagd zitting te nemen in een projectgroep die zich bezig houdt met de aanpak van de Albertsbaan. De plannen zouden half 2014 worden afgerond zodat in de tweede helft van dat jaar kon worden begonnen met het opknappen van de Albertsbaan. Tot zover is het niet gekomen. Eind 2014 was er nog geen overeenstemming over de plannen. De vereniging heeft zich in deze steeds opgesteld als belangenbehartiger van de bewoners uit het Centrum.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

 De vereniging heeft in 2014 veel tijd gestoken in de plannen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het ging om het realiseren van een andere busroute door Roden. Vele routes zijn aan de orde geweest. In 2014 heeft dat nog niet geleid tot een definitief plan. Het Centrum heeft zich vooral gebogen over de route door het Centrum van Roden en de situatie rond het busstation.

 Schouw

 In maart werd de schouw gehouden. Bij een wijkschouw zijn instanties betrokken als gemeente, wijkagent, Woonborg en Welzijn in Noordenveld. Tijdens de schouw komen zaken aan de orde die te maken hebben met groen en grijs zoals (overhangend) groen, bestrating en straatmeubilair, maar ook verkeersveiligheid en speelvoorzieningen. Tijdens de schouw kwamen punten naar voren als de groenstrook langs Scapino, het grasveld aan de Wilhelminastraat, het slopen van een woning aan de Schoolstraat, het realiseren van een speelvoorziening aan de Boskamp en het uitstallen van winkelproducten op de stoepen/looproutes.

Woningen Koerskamp.

 Het bestuur heeft zich door Woonborg laten voorlichten over de nieuwbouw aan de Koerskamp. Er zou worden gestart met de bouw in 2014, maar dat ging uiteindelijk niet door. Woonborg koos voor een ander type woning. Inmiddels is er gestart met de bouw.

Allerlei.

 De vereniging heeft zich verder bezig gehouden met hangjeugd bij de Mensinghe, inbraakpreventie in overleg met de politie en de verkeerssituatie bij de nieuwe bibliotheek.

Bestuur wijkbelangenvereniging Roden Centrum, oktober 2015.

 


Wijkbelangenverenigingen

Om de betrokkenheid van bewoners in Roden bij hun omgeving te vergroten zijn er wijkbelangenverenigingen opgericht.
In dorpen bestaan deze (dorps)belangenverenigingen al vele jaren. In Roden is dat sinds kort het geval.
Roden is in zeven wijken verdeeld.
Bijna alle wijken hebben een wijkbelangenvereniging die opkomt voor de belangen van de bewoners in de wijk.
Alle verenigingen hebben een website. De website van de verenigingen is te vinden via de website:www.wijkbelangenroden.nl
Als u klikt op het centrum dan komt vanzelf de website in beeld. Onze site is te vinden via www.rodencentrum.nl

Gesprekspartner van de gemeente

De wijkbelangenverenigingen worden voor de gemeente een steeds belangrijker gesprekspartner.
Niet alleen als het gaat om het meedenken bij nieuw beleid, maar ook overleggen wij met de
gemeente over het vervangen van oud beleid voor nieuw.

Overeenkomst met gemeente vastgelegd in convenant

We hebben daarom de afspraken, over wat we voor de gemeenschap kunnen betekenen,
vastgelegd in een convenant dat we met de gemeente hebben gesloten.

Wijkschouw

De wijkbelangenvereniging gaat samen met medewerkers van gemeente, politie,
woningbouwstichting en welzijnswerk door de wijk voor het houden van een wijkschouw. Bij de
schouw gaat het om zaken als speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, groenvoorzieningen,
verlichting, overlast, maar ook gebreken als losliggende tegels. Tijdens deze schouw, tweemaal
per jaar, komen al deze onderwerpen aan de orde.

Uw inbreng

Via ons kunt u bepaalde zaken inbrengen, die zich voordoen in het centrum en waar wij als
wijkbelangenvereniging bij betrokken zouden moeten worden. U hoeft daarbij niet direct lid
te worden van het bestuur en allerlei taken uit te voeren. Wij denken meer aan uw inbreng
bij bepaalde zaken die zich voordoen en die wij als belangenvereniging bij de gemeente
bespreekbaar kunnen maken.

Meldpunt Leefbaarheid

We hebben zojuist een tipje van de sluier opgelicht over wat wij voor u kunnen doen. Wij willen
er nog even op wijzen, dat als u acute problemen constateert in het centrum, dat u dan contact op
kunt nemen met de gemeente, telefoonnummer 14050. Het gaat dan om zaken die direct opgelost
moeten worden, zoals een gat in het wegdek, omgevallen bomen, problemen met minicontainers,
etc.


 

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround